Конфиденциалност

Уведомяваме ви ,че този уебсайт използва т.нар. " cookies" - това са текстови файлове, които се съхраняват във вашият компютър.
Всеки клиент може да поиска по всяко време да премахнем всички данни, които съхраняваме, освен на вече извършените финансови транзакции.
Не предоставяме Вашите данни на трети лица.